دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 855
Homepage URL https://bcn.iums.ac.ir
Contact name: Basic and Clinical Neuroscience
Contact Email bcnj@journals.iums.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://bcn.iums.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://bcn.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://bcn.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://bcn.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=14

List of articles https://bcn.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=2
https://bcn.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=36
https://bcn.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=70

Abstract examples (Persian) https://bcn.iums.ac.ir/article-1-28-fa.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-29-fa.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-2210-fa.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1457-fa.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1652-fa.html

Article examples (Persian) https://bcn.iums.ac.ir/article-1-28-fa.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-29-fa.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-2210-fa.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1457-fa.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1652-fa.pdf

Abstract examples (English) https://bcn.iums.ac.ir/article-1-28-en.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-29-en.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-2210-en.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1457-en.html
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1652-en.html

Article examples (English) https://bcn.iums.ac.ir/article-1-28-en.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-29-en.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-2210-en.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1457-en.pdf
https://bcn.iums.ac.ir/article-1-1652-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Basic and Clinical Neuroscience

Designed & Developed by : Yektaweb